Prosinec 2010

Dohoda o rozvázání prac.poměru §49ZP, §43a až 45 OZ

26. prosince 2010 v 17:05 | Martina Řezníčková


- Po dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je písemně sjednán den ukončení pracovního poměru.
- Pokud zaměstnanec požaduje uvedení důvodu skončení prac.poměru, kdy je dohoda uzavírána z organizačních důvodů ( vzniká nárok na odstupné ) je zaměstnavatel povinen ho uvést.
- Je-li sjednáno v dohodě odchodné ( smluvní odstupné - aby byl ochoten přistoupit na návrh zaměstnavatel k uzavření této dohody ) - tato platba ovšem podléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění

Skončení pracovního poměru § 48 – 73ZP

18. prosince 2010 v 17:04 | Martina Řezníčková

- dohodou
- výpovědí
- okamžitým zrušením
- zrušením ve zkušební době
- uplynutím sjednané doby
- u cizinců rozhodnutím o zrušení povolení k pobytu či vyhoštěním a též uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání
- smrtí zaměstnance

Současný ZP § 48odst.5 zavedl povinnost zaměstnavatele písemně oznámit úřadu Práce rozvázání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením .

Změny pracovního poměru

11. prosince 2010 v 17:03 | Martina Řezníčková

Veškeré změny pracovního poměru - jen dohodou obou účastníků a to písemně
Zvláštní případy
a) převedení na jinou práci dle § 41ZP
b) pracovní cesta a přeložení
dle § 42 a 43 ZP
c) vyslání zaměstnance k výkonu práce do jiného státu EU dle 319 ZP

Pracovní poměr na dobu určitou § 39ZP, § 122OZ

8. prosince 2010 v 17:02 | Martina Řezníčková


- lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat, celkem na dobu nejvýše 2 let od jeho vzniku ( sjednaný den nástupu do práce ). Jestliže však od skončení pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se již nepřihlíží ( nejde o opětovnost ) a 2 letá lhůta se počítá znovu. Při opětovném sjednání takového prac.poměru, který by vznikl v době do 6 měsíců po skončení předchozího, se ale do celkové doby 2 let započítává i doba od skončení do vzniku dalšího prac.poměru na dobu určitou. Obdobně se toto omezení uplatňuje při změně pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou.
- po uplynutí doby 2 let bude pracovní poměr změněn na dobu neurčitou

Zkušební doba
§ 35ZP, § 39OZ, § 333 ZP, § 122OZ

- v pracovní smlouvě může být i ujednání o zkušební době v max.délce 3 měsíců. Nelze ji dohodnout ani prodlužovat její délku dodatečně.
- zkušební doba běží ode dne vzniku pracovního poměru.
- poslední den zkušební doby připadá na den , který se číslem shoduje se dnem, jako je první den běhu zkušební doby. Pokud by poslední den zkušební doby připadl na sobotu, neděli nebo svátek, bude jím nejblíže následující pracovní den. Nebo lze sjednat den ukončení zkušební doby do konkrétního data ( nepřekračující 3 měsíce ).
- zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nemůže během zkušební doby konat práci. Tyto směny bude muset zaměstnanec odpracovat po uplynutí původně určeného času zkušební doby dle § 35odst.2ZP.
Dovolená a neomluvená absence se nepovažuje za překážku v práci, která by prodlužovala zkušební dobu ( započítává se do zkušební doby ).
- důvodem pro sjednávání zkušební doby je možnost v jejím průběhu jednoduchým způsobem pracovní poměr zrušit.

Náležitosti pracovní smlouvy § 34ZP

2. prosince 2010 v 17:01 | Mira
Náležitosti pracovní smlouvy   § 34ZP

- sjednaný druh práce na kterou je přijímán
- místo výkonu práce
- den nástupu do práce

Druh práce a místo ( místa ) výkonu práce
- musí být formulováno bližším určením dané pozice, profese ( může být i více profesí ) a místo výkonu práce i více lokalit
Sjednaným dnem nástupu do práce vzniká pracovní poměr. § 36ZP

Další ujednání pracovní smlouvy :
- sjednání týdenní pracovní doby ( plný či zkrácený úvazek )
- sjednání doby pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou
- může být v pracovní smlouvě obsaženo ujednání o dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem o vyslání zaměstnance na pracovní cesty § 42ZP
- u zaměstnavatelů, kteří odměňují zaměstnance mzdou lze ve smlouvě dohodnout výši mzdy

Povinnosti před uzavřením pracovní smlouvy :

1. prosince 2010 v 1:00 | Martina Řezníčková

§ 31ZP
- seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru
- seznámit zaměstnance s pracovními a mzdovými ( platovými ) podmínkami
- zaměstnavatel by si měl vyžádat
předložení Potvrzení o zaměstnání
( Zápočtový list )
z předchozího pracovního poměru. Může též požadovat pracovní posudek. § 313a, §314ZP
- seznámit zaměstnance při nástupu do zaměstnání s pracovním řádem nebo kolektivní smlouvou či vnitřními předpisy, příslušnými právními
a ostatními předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy apod. § 37ZP
-  v případech stanovených právními předpisy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením prac.smlouvy podrobil lékařské vstupní prohlídce. Má-li zaměstnavatel zařízení závodní preventivní péče - musí být vstupní prohlídka vykonána u všech zaměstnanců, jinak jen u osob o nichž tak stanoví právní předpisy ( směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 Věstníku MZd o posuzování zdravotní způsobilosti k práci a jiné právní normy ). Dle ZP by měl při přijetí zaměstnance do zaměstnání hradit prohlídku zaměstnavatel. Nebude.li však zaměstnanec přijat, nelze ze zákona dovodit, že by musel zaměstnavatel prohlídku hradit. Zaměstnavatel ji také musí povinně hradit v případě, kdy je úhrada zdravotní péče zákonem přímo uložena zaměstnavateli, což se týká přijetí na noční práci a mladistvých ( §94odst.2,§247odst.1ZP )