Srpen 2009

Slevy na pojistném

26. srpna 2009 v 8:16 | Magda
Dne 1.8.2009 nabývá účinnosti zákon ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon
č. 58/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 21a slevy na pojistném

Zaměstnavatel má nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance (uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a), jehož vyměřovací základ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru. (23.542,- * 1,15 = 27.073,- = 27.100,-)

Slevy na pojistném náleží jen za zaměstnance:

který je účasten nemocenského pojištění

jehož VZ je nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy (pro rok 2009 je to 27.100,-)

jehož zaměstnání trvalo po celý měsíc

jehož zaměstnání trvalo nebo by mělo trvat déle než 3 měsíceSleva na pojistném nenáleží:

v případě, že zaměstnání netrvalo celý měsíc (př. nástup do zaměstnání 8.10.2009)

zaměstnání by netrvalo déle než 3 kal. měsíce

u zaměstnání malého rozsahu

v případě skončení pracovního poměru, a to již během výpovědní lhůty

v případě, že byl na zaměstnavatele uvalen konkurz či likvidace (od měsíce, v němž nastaly tyto skutečnosti)

Vykonává-li fyzická osoba pro téhož zaměstnavatele více zaměstnání, která zakládají účast na nemocenském pojištění, s výjimkou zaměstnání malého rozsahu, považuje se tato osoba pro účely slevy na pojistném za jednoho zaměstnance uvedeného v § 3 odst. 3 písm. a) a za vyměřovací základ tohoto zaměstnance pro účely slevy na pojistném se považuje úhrn vyměřovacích základů ze všech těchto zaměstnání.

Výše slevy:


na pojistném za jednotlivého zaměstnance činí 3,3% z rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance v daném měsíci.

na pojistném činí max. 25% vyměřovacího základu zaměstnance

zaokrouhluje se na celé koruny nahoru za každého zaměstnance

úhrn slev za kalendářní měsíc si zaměstnavatel odečte z částky odváděného pojistného ještě před odečtem ½ zúčtované náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění

Sleva na pojistném náleží od měsíce srpna 2009 do prosince 2010.

Za měsíce leden - červenec náleží tzv. mimořádná sleva:


náleží jen za ty zaměstnance, jejichž zaměstnání trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce v němž tento zákon nabyl účinnost (srpen 2009)

zaměstnanec musí splňovat stejné podmínky jako v případě slevy na pojistném

mimořádná sleva na pojistném se stanoví jako součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé měsíce roku 2009 (1-7)

mimořádnou slevu na pojistném si zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za měsíc srpen a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a, a před ostatními odečty od pojistného (před odečtem ½ náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění). Je-li částka mimořádné slevy na pojistném vyšší než pojistné,
požádá zaměstnavatel příslušnou OSSZ o úhradu rozdílů. Žádost o úhradu se podává na předepsaném tiskopise.Nárok na mimořádnou slevu lze uplatnit do dne splatnosti pojistného odváděného za měsíc srpen (do 20.9.2009), jinak nárok zaniká.