Červen 2009

Mateřská dovolená

30. června 2009 v 11:26 | Magda
Mateřská dovolená


Mateřská dovolená = peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Nárok na PPM má:
1. Pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu nárok na PPM
2. Pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
3. Pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela
4. Pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně pracovně neschopnou a nemá nárok na výplatu PPM
5. Pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou uzavřel písemnou dohodu dle odst. 7, že bude pečovat o dítě, tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte

Podmínky nároku na PPM:
  • Účast pojištěnce na pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM

Délka mateřské dovolené
  • 14 týdnů - narodilo-li se dítě mrtvé, nebo přestala-li se zaměstnankyně o dítě starat
  • 22 týdnů - viz bod 2. - 5.
  • 28 týdnů - pojištěnce, která dítě porodila
  • 37 týdnů - u pojištěnky, která porodila dvě a více dětí zároveň, přičemž po uplynutí 28 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnka pečuje alespoň o dvě z těchto dětí
  • 31 týdnů u pojištěnce, který z důvodů uvedených pod body 2. - 5. pečuje zároveň o dvě a více dětí, přičemž po uplynutí 22 týdnů podpůrčí doby PPM náleží, jen jestliže pojištěnec pečuje alespoň o dvě z těchto dětí

PPM činí 70% denního vyměřovacího základu (DVZ)

Ochranná lhůta
  • ochranná lhůta pro PPM činí 180 kalendářních dní