Únor 2009

Změny v sociálním pojištění od 1.1.2009

3. února 2009 v 17:44 | Magda
Změny v sociálním pojištění od 1.1.2009


Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Tento zákon nahrazuje zákon č. 54/1956 Sb.o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů a přináší mnoho změn.


končí rozlišení plátců dle počtu zaměstnanců na malé a velké organizace. Nově je zaveden pojem "zaměstnavatelé"


mění se sazby pojistného:
  • → zaměstnavatel z 26% na 25%
  • → zaměstnanec z 8% na 6,5%
  • → OSVČ 1,4 % z vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ (MVZ)zaměstnance pro placení pojistného pro rok 2009 činí 48 násobek průměrné mzdy, což je 1.130.640,-. Pokud tuto částku zaměstnanec přesáhne, nebude platit pojistné. Částka přesahující MVZ se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Pokud MVZ zaměstnanec přesáhne u více zaměstnavatelů (př.:u jednoho 1.000.000,- u druhého 500.000,-) může po skončení roku zažádat o vrácení pojistného.


studenti a žáci nebudou od 1.1.2009 nemocensky pojištěni (žákyně nebudou mít nárok na PPM), taktéž jednatelé a společníci společností s ručením omezeným, komanditisté komanditních společností, jestliže mimo pracovně právní vztah vykonávají pro ně práci, za kterou jsou odměňováni.


Splatnost pojistného
Pojistné na sociální pojištění je splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za který se pojistné platí. Pojistné za prosinec 2008 je splatné v lednu 2009 ve výplatním termínu dle úpravy platné do 31.12.2008.Podmínky účasti na nemocenském pojištění:

· Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů
· Minimální výše sjednaného příjmu čin Kč 2.000,-Náhrada mzdy (prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (DPN))
- § 192 - 194 zákoníku práce
- náhrada mzdy náleží za pracovní dny (dny, které měl být zaměstnanec skutečně v práci) a tzv. placené svátky.Výše dávky je odstupňována v závislosti na délce DPN:


1.-3.den DPN 0% (u karantény 1.-3. den 25%) redukovaného hodinového výdělku
4.-14. den DPN 60% redukovaného hodinového výdělku
v případě nemoci delší než 14 dnů vyplácí nemocenské OSSZNemocenské (od 15. dne DPN)
- náleží za kalendářní dny

15.-30.den DPN 60%
31.-60. den DPN 66%
61.-380. den DPN 72%


Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy


Redukční hranice (hodinové) pro náhradu mzdy:
  1. RH pro NM činí 786 * 0,175 = 137,55 (průměrný hodinový výdělek)
  2. RH pro NM činí 1.178 * 0,175 = 206,15
  3. RH pro NM činí 2.356 * 0,175 = 412,30

Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu, a dělený standardním počte pracovních hodin v jedné směně, tedy 7:5:8 = 0,175Dále je nutné průměrný hodinový výdělek redukovat:


Do 1. RH bude započítáno 90% z 137,55 = 123,80
Nad 1. RH do 2. RH: (206,15 - 137,55) * 60% = 41,16
Nad 2. RH do 3 RH: (412,30 - 206,15) * 30% = 61,85
Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek (RPHV) činí 226,81 (123,80+41,16+61,85)
Maximální náhrady mzdy činí 136,08 (226,81*60%)Podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů
OL 7 dnů (nemocenské náleží od 15. dne DPN,vyplácí ČSSZ)½ vyplacených náhrad si zaměstnavatel odečte z částky pojistného za kalendářní měsícPeněžitá pomoc v těhotenství a mateřství (PPM)

- podmínkou nároku je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM
- podpůrčí doba začíná nástupem na PPM (nejpozději 6 týdnů před očekávaným porodem) a činí 28 týdnů (i pro matky osamělé, rozvedené,či z jiných důvodů osamělé). V případě narození 2 a více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů.
U převzetí dítěte do péče činí podpůrčí doba 22 týdnů


- výše PPM činí 70% z denního vyměřovacího základu za kalendářní den

Ošetřování člena rodiny (OČR)

- dávka náleží od prvního dne
- vyplácí ČSSZ
- činí 60% RPHV
- podpůrčí doba činí 9 kalendářních dnů, v případě osamělého rodiče, který má v péči alespoň jedno dítě do věku 16- ti let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba 16 kalendářních dnů.