Únor 2006

Mzdový kalkulátor 2006

27. února 2006 v 17:32 | Mira
Daň z příjmů fyzických osob
Základ pro výpočet daněDaň z příjmu fyzických osob rok 2006Ze základu
od Kčdo Kčpřesahujícího (Kč)
0121 20012 %0
121 200218 40014 544 Kč + 19 %121 200 Kč
218 400331 20033 012 Kč + 25 %218 400 Kč
331 200a více61 212 Kč + 32 %331 200 Kč.
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na daniUstanovení zákona o daních z příjmů2006
základní nezdanitelná částka§ 35ba odst. 1 písm. a)1/12600 Kč
roční výše7 200 Kč
na vyživované dítě§ 35c odst. 11/12500 Kč
roční výše6 000 Kč
na manželku§ 35ba odst. 1 písm. b)1/12350 Kč
roční výše4 200 Kč
na částečný invalidní důchod§ 35ba odst. 1 písm. c)1/12125 Kč
roční výše1 500 Kč
na plný invalidní důchod§ 35ba odst. 1 písm. d)1/12250 Kč
roční výše3 000 Kč
držitel průkazu ZTP/P§ 35ba odst. 1 písm. e)1/12800 Kč
roční výše9 600 Kč
studenti-žáci§ 35ba odst. 1 písm. f)1/12200 Kč
roční výše2 400 Kč

Nejvyšší a nejnižší mzdy

16. února 2006 v 14:22 | Mira
Příjem je závislý na náročnosti vykonávané profese. Nejlépe placená jsou zaměstnání náročná po psychické stránce, hůře placená jsou zaměstnání náročná po fyzické stránce. Dobře placeni jsou manažeři, lékaři, právníci, počítačoví experti, strojírenští a chemičtí odborníci či pracovníci pojišťovnictví a bankovnictví. Nejnižší mzdy jsou vypláceny za všechny pomocné, neodborné a manuálně jednoduché činnosti (uklízeč, vrátný, zemědělec, pomocník v kuchyni ...).

Mateřské dávky studentek

14. února 2006 v 8:37 | Mira
Nařízením vlády 505/2005 Sb. ze dne 28.12.2005 se zvýšily částky životního minima od 1.1.2006. V souvislosti s touto změnou se zvyšují nejen nezabavitelné částky pro výpočet exekucí, ale také mateřské dávky studentek. Nová výše rodičovského příspěvku je 3696 Kč(2400*1,54). Podle §51 odstavec (3) vyhlášky 165/1979 Sb. činí výše peněžité pomoci v mateřství studentek na jeden den 124 Kč (3696/30).

Přehled souhrnných údajů pro FÚ

12. února 2006 v 21:36 | Mira
Povinnou přílohou tiskopisu "Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" pro FÚ je od letošního roku "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v §2 odst.3 zákona o daních z příjmů" (jedná se zpravidla o cizince, kteří mají daňovou povinnost, vztahující se jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky).

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění - korekce

11. února 2006 v 21:36 | Mira
V zákoně v zákoně 592/1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění vzniklo nedopatření. U zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát vznikne při čerpání neplaceného volna nedoplatek na zdravotním pojištění. V zákoně 545/05 Sb., byla provedena změna výše uvedeného zákona a problém byl odstraněn. V přechodných ustanoveních je navíc uvedeno, že se neuhrazené pojistné nemusí zpětně doplácet a uhrazené pojistné je považováno za přeplatek.

Životní minimum se zvýšilo

9. února 2006 v 21:35 | Mira
Nařízením vlády 505/2005 Sb. ze dne 28.12.2005 se zvyšují částky životního minima. S platností od 1.1.2006 je měsíční částka k zajištění základních potřeb občana2400 Kč, měsíční částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost pro jednotlivce2020 Kč.
Základní nezabavitelná částka na osobu povinného je 2741 Kč (62% ze 4420). Dosud byla 2666 Kč.
Základní nezabavitelná částka na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, činí 1105 Kč (25% ze 4420). Nyní to bylo 1075 Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 6630 Kč (150% ze 4420). Dosud se sráželo vše už z částky nad 6450 Kč. Jedna třetina z této částky činí 2210 Kč, dosud to bylo 2150 Kč.

Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání

7. února 2006 v 21:33 | Mira
Podle § 25 odst. 3 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti na základě pracovního poměru, pokud je činnost vykonávána v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby a měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Tzn., že od ledna 2006 si bude moci uchazeč o zaměstnání přivydělat částku 3785 Kč, aniž by přišel o podporu v nezaměstnanosti. Stejnou výši si může od ledna 2006 vydělat i při práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Při zadávání takového zaměstnance použijete běžně používané typy pracovního poměru, přičemž do kolonky "Druh úlevy ZP" na I. kmenové obrazovce zadáte hodnotu 4 (jiná státem pojištěná osoba s úlevou).

Změny ve výpočtu zúčtování daně a daňového zvýhodnění

5. února 2006 v 21:28 | Mira
U zaměstnanců, kteří neuplatňují vyživované děti v domácnosti (a to ani dodatečně v rámci ročního zúčtování), proběhne výpočet shodně jako vloni. U zaměstnanců, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě, je postup odlišný. Provádí se zvlášť zúčtování slev na dani a zvlášť daňových bonusů.
Pro vznik nároku na daňový bonus při ročním zúčtování daně je podmínkou existence úhrnu příjmů alespoň ve výši 6-tinásobku minimální mzdy k počátku roku 2005 (tj. 43110 Kč). Při nižším celoročním úhrnu příjmů se však v rámci ročního zúčtování se na oprávněně vyplacené měsíční bonusy nárok neztrácí. Smůlu má pouze takový zaměstnanec, který by chtěl při nižším celoročním úhrnu příjmů dodatečně uplatnit měsíční bonusy na děti. Ty se mu již v rámci ročního zúčtování (podle dosavadních výkladů zákona) nevyplatí.

Minimální mzda pro rok 2006

4. února 2006 v 21:32 | Mira
Nařízením vlády 513/2005 Sb. se s účinností od 1. 1. 2006 mění NV 303/95 Sb. o minimální mzdě. Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 7570 Kč. U zaměstnanců s hodinovou mzdou je minimální mzda stanovena na 44,70 Kč.
Totéž nařízení stanoví současně minimální mzdu platnou od 1.7.2006.
Budou to hodnoty 7955 pro měsíční minimální mzdu a 48,10 pro hodinovou.
Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona 592/92 Sb.
Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, kde se z minimální mzdy vychází při stanovení vyměřovacího základu u osob bez zdanitelných příjmů (§ 3b).
Záloha na VZP činí měsíčně 1022 Kč. Měsíční odvod zdravotního pojištění z neplaceného volna činí od 1.1.2006 také 1022 Kč.

Zákon o daních z příjmů – změny k 1.1.2006

3. února 2006 v 21:28 | Mira
Dne 30.12.2005 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon 545/05 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nahrazení nezdanitelných částek slevou na dani

Nejpodstatnější změnou bylo zrušení veškerých nezdanitelných částek (v §15 odstavce 1 až 4), o které se snižoval základ daně, a jejich nahrazení slevou na dani (§35ba odst.1 a 2) s platností od 1.1.2006. Změny jsme promítli do programu. Z toho vyplývá, že každému zaměstnanci, který bude mít jakýkoliv příjem ze závislé činnosti, se vypočte záloha na daň, protože jeho základ daně se nebude od 1. 1. 2006 o nic snižovat! Teprve takto vypočtená záloha se bude snižovat o slevy na dani podle § 35ba a 35d. Sleva se na I. kmenové obrazovce u zaměstnanců s podepsaným prohlášením objeví automaticky. Měsíční sleva na zaměstnance je 600 Kč (§35ba odst.1 písm. a), 125 Kč u částečně invalidních důchodců (písm. c), 250 Kč u zaměstnanců s plným invalidním důchodem (d), 800 Kč u držitelů průkazky ZTP/P (e), a 200 Kč u studentů (f). Tuto slevu program odečítá od vypočtené zálohy na daň.
Poznámka: V § 15 se dosavadní odstavce 5 až 11 přečíslovaly na 1 až 7 a nově v něm zůstávají pouze dary, úroky z úvěru, penzijní připojištění, životní pojištění a zaplacené členské příspěvky odborům. Tyto nezdaněné částky se ale budou odečítat až v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém přiznání. Počínaje lednem 2006 se nebude moci zálohově odečítat jednu dvanáctinu předpokládané výše úroků (§ 38h). Teprve po skončení roku bude odečtena skutečná výše zaplacených úroků za rok 2006.

Změna v nároku na daňový bonus

Od roku 2006 se bude u zaměstnanců posuzovat nárok na daňový bonus tak, že jeho příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít zaměstnanec, který dosáhne v měsíci příjmu 3785 Kč a vyššího. K zvýšení minimální mzdy v průběhu roku 2006 se při posuzování nároku na daňový bonus přihlížet nebude.